Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
 • Peter Bellingham

  Prif Weithredwr
  peter@sinfonia.cymru

  Roeddwn i’n anobeithiol am chwarae’r feiolin. Yr unig reswm y dysgais sut i’w chwarae oedd fel y gallwn ymuno â cherddorfa’r ysgol ac osgoi’r cadetiaid. Yna sylweddolais fod arnoch angen ail offeryn i fynd i’r rhan fwyaf o golegau cerdd. Cefais fy nerbyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd y Gogledd, yr unig un lle nad oedd rhaid i mi chwarae’r feiolin! Erbyn hyn, ar ôl taith hir a throfaus, rydw i yma yn Sinfonia Cymru. Mae’n braf iawn gweithio gyda cherddorion ifanc sy’n dod â chymaint o angerdd, egni ac ymroddiad i’w gwaith ac sy’n dangos y pleser maen nhw’n ei gael o greu cerddoriaeth gyda’i gilydd yn agored. Dyma’r swydd berffaith i mi – ac rydw i wedi cael digon i ddewis o’u plith yn ystod y 40 mlynedd diwethaf a mwy! Ac maen nhw’n fy nhalu i’w gwneud – dychmygwch hynny.

 • Tammy Daly

  Rheolwr Cyffredinol
  Tammy@sinfonia.cymru

  Cefais fy magu yng Ngogledd Dyfnaint a phenderfynais fy mod i eisiau chwarae’r corn Ffrengig ar ôl gweld cyngerdd pumawd chwyth a meddwl ei fod yn edrych yn eithaf diddorol! Nid oeddwn erioed yn wych arno, ond es ymlaen i goleg cerdd yng Nghaerdydd ac yna Manceinion, lle sylweddolais yn fuan fod fy sgiliau’n fwy addas ar gyfer yr ochr logisteg a rheoli ym maes creu cerddoriaeth. Roedd fy swydd gyntaf gyda Sinfonia Cymru fel rheolwr cerddorfa yn 2008, cyn symud i oleuadau llachar Llundain am 7 mlynedd ac yna dychwelyd i Sinfonia Cymru yn 2017. Rwyf wrth fy modd â’r amrywiaeth o gerddoriaeth a pherfformiadau a geir gan y gerddorfa yma, a’r egni, y rhagoriaeth a’r positifrwydd y mae’r holl gerddorion rhagorol yn eu cyfrannu i bob prosiect. Yn fy amser hamdden, rwyf wrth fy modd â cherddoriaeth fyw o bob genre gwahanol, ac yn mwynhau’r awyr agored!

 • Joseph Evans

  Rheolwr Cerddorfa
  Joseph@sinfonia.cymru

  Bu’n llawer gwell gen i ddarllen a siarad am gerddoriaeth na’i chwarae o hyd (mae fy nhrwmped wedi bod yn ei gês ers dwy flynedd o leiaf bellach) ac rwy’n treulio’r rhan fwyaf o’m hamser yn Rhydychen a Chaergrawnt yn obsesu am ffiwgiau. Mae’n wych fy mod i’n gallu parhau i sgwrsio â phobl sy’n dwli ar gerddoriaeth a bod yn rhan o gynllunio prosiectau cyffrous ac amrywiol, gan weithio gyda phersonoliaethau cerddorol mor ddiddorol. Cefais fy magu yng Nghaerdydd, a dyna lle cefais fy holl brofiadau cerddorol cyntaf, felly rwy’n falch o fod yn rhan o’r diwylliant cerddorol yma eto. Pan nad ydw i’n meddwl am gerddoriaeth, rwy’n hoffi gweithio fy ffordd drwy fy nghasgliad cynyddol fawr o lyfrau ryseitiau, sy’n nesáu at bum deg ar hyn o bryd.

 • Hannah Roberts

  Swyddog Marchnata
  hannah@sinfonia.cymru

  Rydw i wedi gweithio gyda Sinfonia Cymru am flwyddyn erbyn hyn, ac mae’n swydd gyntaf wych ar ôl cwblhau fy ngraddau Israddedig a Meistr yn astudio’r ffliwt yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Rwy’n dwli gweithio mewn tîm bach, ac rydyn ni i gyd yn rhannu’r un diddordeb – cerddoriaeth.
  Fe’m ganwyd yn Wrecsam a dyna lle y dechreuodd fy nhaith gerddorol, yn yr ysgol, yn ogystal â mynd i Goleg Brenhinol Cerdd Iau y Gogledd bob dydd Sadwrn am 7 mlynedd. Y tu allan i’r gwaith, rwy’n hoffi cadw’n heini ac yn iach ac arferais chwarae tennis dros Gymru (pan oeddwn i tua 10 oed, ond mae’n dal yn gamp yn fy marn i!!). Ychydig yn fwy diweddar, gorffennais Hanner Marathon Caerdydd mewn 2 awr ac 20 munud!

 • Caroline Harris

  Ymgynghorydd datblygu
  development@sinfonia.cymru

  Mae cerddoriaeth yn ei holl ffurfiau wastad wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd, a gorau oll po fwyaf arloesol y bydd, gan groesi pob genre. Rwy’n dal i chwarae’r clarinét (yn amatur iawn), er bod hyn yn anoddach pan fyddwch chi’n treulio’ch bywyd yn gwrando ar gerddorion proffesiynol! O ran gyrfa, dechreuais fywyd fel cyfreithiwr ond nid cyfrinach fawr oedd fy mod bob amser wedi dymuno gweithio ym maes y celfyddydau. Yn 2009, cymerais y cam hwnnw, gan weithio am chwe blynedd yng Nghanolfan y Barbican ac am bedair blynedd gyda Cherddorfa Aurora, ac fel ymddiriedolwr prosiect drymio cymdeithasol Drum Works. Mae wedi bod yn bopeth y gobeithiais y byddai – gyda’r “gwaith” yn cynnwys gwylio ymarfer ymhlith cerddorfa, neu wrando ar artistiaid o’r radd flaenaf yn tiwnio i fyny yng nghefn y llwyfan! Does dim byd gwell! Rwy’n credu’n angerddol mewn creu cyfleoedd mewn cerddoriaeth ac rwyf wrth fy modd yn cyfrannu at hynny gyda Sinfonia Cymru.

 • Catrin Slater

  Cadeirydd

  Fe’m ganwyd yng Nghaerdydd ac astudiais Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Rydw i wedi gweithio ym maes rheoli’r celfyddydau a chodi arian ers graddio, gan gynnwys yn Glyndebourne, Neuadd Wigmore a Gŵyl Baróc Aberhonddu. Rydw i’n Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru, a gydsefydlais yn 2009 i gynyddu mynediad at gerddoriaeth fyw o ansawdd uchel i bobl ledled y canolbarth gwledig, yn enwedig trwy ddysgu a chyfranogi creadigol. Rydw i hefyd yn Ysgrifennydd Cwmni Gŵyl y Gelli.

 • Deborah Keyser

  Aelod o'r Bwrdd

  Fe’m ganwyd a’m magwyd yng Nghymru ac astudiais gerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd cyn gwneud astudiaethau ôl-raddedig yng Ngholeg Goldsmith, Llundain. Dechreuais fy ngyrfa yn y BBC, gan weithio i Radio 3 a BBC Music Magazine. Yna, gweithiais ym maes rheoli cerddorfa a chynhyrchu opera cyn symud yn ôl i Gymru, a dod yn Gyfarwyddwr Creu Cymru. Ar hyn o bryd, rydw i’n Gyfarwyddwr Tŷ Cerdd, sef y corff cenedlaethol sy’n gyfrifol am hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Rydw i’n aelod o Fwrdd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion (ISM), Anthem – Cronfa Gerdd Cymru a Gŵyl Llanandras.

 • Fflur Jones

  Aelod o'r Bwrdd

  Rydw i’n Bartner yn Darwin Gray ac yn bennaeth eu tîm Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol. Rydw i’n cynghori ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth ac mae gennyf arbenigedd a diddordeb penodol yn y gyfraith gwahaniaethu. Rydw i’n cyfrannu’n rheolaidd at raglenni radio a theledu, yn cynnal digwyddiadau hyfforddi, ac yn siarad mewn digwyddiadau a chynadleddau ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl yn y gweithle. Yn 2016, helpais sefydlu Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru a Gwobrau Adnoddau Dynol blynyddol Cymru i annog arfer gorau yn y sector cyflogaeth a dathlu cyflawniadau gweithwyr Adnoddau Dynol proffesiynol ledled Cymru.

 • Simone Willis

  Aelod o'r Bwrdd

  Astudiais y feiolin yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan raddio yn 2014. Rydw i’n dal i addysgu a chwarae rhywfaint, ond yn ddiweddar rydw i wedi canolbwyntio ar ymchwil, gan ymgymryd â PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Rydw i’n ymchwilio i straen yn y gweithle, ymdopi a llesiant cerddorion clasurol proffesiynol a myfyrwyr cerdd mewn ysgolion cerddoriaeth. Ochr yn ochr â hyn, rydw i’n Adolygwr Systematig ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth i lywio polisïau ac arferion ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

 • Wiard Sterk

  Aelod o'r Bwrdd

  Iseldirwr ydw i sydd wedi byw yng Nghymru ers dros 35 mlynedd. Roedd fy ngyrfa gynnar ym maes rheoli llwyfan a theatr, gan weithio i gwmnïau fel Made in Wales, Hijinx, Theatr Sherman a Theatr Hafren. Yn y 1990au cynnar, graddiais fel Hanesydd Celf o’r Brifysgol Agored a symudais ymlaen i reoli celf gyhoeddus, gan weithio yn CBAT: Asiantaeth y Celfyddydau ac Adfywio. Deuthum yn Gyfarwyddwr yr Asiantaeth yn 2003 ac yna’n Gyfarwyddwr Gweithredol ei holynydd, sef Safle. Dilynwyd hyn gan rai blynyddoedd yn gweithio fel ymgynghorydd celf ar fy liwt fy hun. Yn fwy diweddar, rydw i wedi ymuno â’r elusen fewnfudo Settled, gan gynghori dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn y Deyrnas Unedig ar eu statws mewnfudo ar ôl Brexit.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor