Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
 • Peter Bellingham

  Prif Weithredwr
  peter@sinfonia.cymru

  Roeddwn i’n anobeithiol am chwarae’r feiolin. Yr unig reswm y dysgais sut i’w chwarae oedd fel y gallwn ymuno â cherddorfa’r ysgol ac osgoi’r cadetiaid. Yna sylweddolais fod arnoch angen ail offeryn i fynd i’r rhan fwyaf o golegau cerdd. Cefais fy nerbyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd y Gogledd, yr unig un lle nad oedd rhaid i mi chwarae’r feiolin! Erbyn hyn, ar ôl taith hir a throfaus, rydw i yma yn Sinfonia Cymru. Mae’n braf iawn gweithio gyda cherddorion ifanc sy’n dod â chymaint o angerdd, egni ac ymroddiad i’w gwaith ac sy’n dangos y pleser maen nhw’n ei gael o greu cerddoriaeth gyda’i gilydd yn agored. Dyma’r swydd berffaith i mi – ac rydw i wedi cael digon i ddewis o’u plith yn ystod y 40 mlynedd diwethaf a mwy! Ac maen nhw’n fy nhalu i’w gwneud – dychmygwch hynny.

 • Tammy Daly

  Rheolwr Cyffredinol
  Tammy@sinfonia.cymru

  Cefais fy magu yng Ngogledd Dyfnaint a phenderfynais fy mod i eisiau chwarae’r corn Ffrengig ar ôl gweld cyngerdd pumawd chwyth a meddwl ei fod yn edrych yn eithaf diddorol! Nid oeddwn erioed yn wych arno, ond es ymlaen i goleg cerdd yng Nghaerdydd ac yna Manceinion, lle sylweddolais yn fuan fod fy sgiliau’n fwy addas ar gyfer yr ochr logisteg a rheoli ym maes creu cerddoriaeth. Roedd fy swydd gyntaf gyda Sinfonia Cymru fel rheolwr cerddorfa yn 2008, cyn symud i oleuadau llachar Llundain am 7 mlynedd ac yna dychwelyd i Sinfonia Cymru yn 2017. Rwyf wrth fy modd â’r amrywiaeth o gerddoriaeth a pherfformiadau a geir gan y gerddorfa yma, a’r egni, y rhagoriaeth a’r positifrwydd y mae’r holl gerddorion rhagorol yn eu cyfrannu i bob prosiect. Yn fy amser hamdden, rwyf wrth fy modd â cherddoriaeth fyw o bob genre gwahanol, ac yn mwynhau’r awyr agored!

 • Joseph Evans

  Rheolwr Cyngherddau a Phrosiectau
  Joseph@sinfonia.cymru

  Bu’n llawer gwell gen i ddarllen a siarad am gerddoriaeth na’i chwarae o hyd (mae fy nhrwmped wedi bod yn ei gês ers dwy flynedd o leiaf bellach) ac rwy’n treulio’r rhan fwyaf o’m hamser yn Rhydychen a Chaergrawnt yn obsesu am ffiwgiau. Mae’n wych fy mod i’n gallu parhau i sgwrsio â phobl sy’n dwli ar gerddoriaeth a bod yn rhan o gynllunio prosiectau cyffrous ac amrywiol, gan weithio gyda phersonoliaethau cerddorol mor ddiddorol. Cefais fy magu yng Nghaerdydd, a dyna lle cefais fy holl brofiadau cerddorol cyntaf, felly rwy’n falch o fod yn rhan o’r diwylliant cerddorol yma eto. Pan nad ydw i’n meddwl am gerddoriaeth, rwy’n hoffi gweithio fy ffordd drwy fy nghasgliad cynyddol fawr o lyfrau ryseitiau, sy’n nesáu at bum deg ar hyn o bryd.

 • Simmy Singh

  Cydymaith Creadigol
  s.singh.violin@gmail.com

  Cefais fy ngeni a fy magu yn Llandybie lle cefais ddysgu cerddoriaeth gan fy mam anhygoel. Es i draw i Ysgol Gerdd Chetham’s pan oeddwn i’n 16 oed ac es ymlaen i’r RNCM ar ôl hynny a nawr yn mwynhau bywyd lliwgar ac amrywiol fel feiolinydd clasurol a thrawsgroesiad. Rwy’n angerddol am wthio ffiniau a chredaf mai amrywiaeth yw sbeis bywyd mewn gwirionedd a cheisiaf fyw yn driw i hynny yn fy ngyrfa lawrydd. O gyd-ddod o hyd i’r Manchester Collective, i arwain Cerddorfa Kaleidoscope, recordio tannau ar gyfer cynhyrchwyr electronig a chwarae gyda rhai o artistiaid jazz mwyaf cyffrous y wlad gyda fy mhedwarawd, Amika, rwyf wrth fy modd â phob rhan o’r hyn rwy’n ei wneud. Tan yn ddiweddar, pan gyrhaeddais y cap oedran, roeddwn yn aelod hir sefydlog o Sinfonia Cymru ac mae wir wedi helpu i fy siapio i mewn i’r cerddor rydw i heddiw. Rwy’n falch iawn o allu parhau â’r siwrnai gyda’r teulu anhygoel hwn yn fy rôl fel Cydymaith Creadigol ac i ddal ati i wthio, archwilio a thyfu gyda’n gilydd, i roi’r cyfan maen nhw wedi’i roi i mi yn ôl a dod â’r cyfan yn ôl adref!

 • Heulwen Davies

  Ymgynghorydd Marchnata
  llaiscymruwales@gmail.com

  Shwmae, Heulwen ydw i a thrwy fy musnes Llais Cymru, rydw i wedi bod yn arwain y Marchnata ar gyfer Sinfonia Cymru ers Medi 2021. Rwy’n caru cerddoriaeth, rydw i wrth fy modd yn canu, mae’n fy ymlacio, yn gwneud i mi deimlo’n hapus ac yn fyw, ond dydw i erioed wedi llwyddo i chwarae offeryn! Rhoddais gynnig ar yr utgorn ond ni allwn gael unrhyw synau dymunol allan ohono, gwaharddwyd fy recorder a fy chwiban Wyddelig o gartref y teulu, dywedodd fy athro ffidil bod fy nghanu yn llawer gwell, felly treuliais fy ngwersi ffidil yn canu yn lle! Yn fy 30au, ceisiais eto gyda gwersi piano ochr yn ochr â fy mhlentyn 5 oed, ni chefais unrhyw hwyl arni! Felly, rydw i’n canolbwyntio ar fy nghryfderau fy hun ac yn mwynhau’r cyfle i rannu straeon ein cerddorion anhygoel a’r gerddorfa hwyliog hon sef Sinfonia Cymru. Cerddorion, dwi’n codi fy het i chi!

 • Caroline Harris

  Ymgynghorydd datblygu
  development@sinfonia.cymru

  Mae cerddoriaeth yn ei holl ffurfiau wastad wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd, a gorau oll po fwyaf arloesol y bydd, gan groesi pob genre. Rwy’n dal i chwarae’r clarinét (yn amatur iawn), er bod hyn yn anoddach pan fyddwch chi’n treulio’ch bywyd yn gwrando ar gerddorion proffesiynol! O ran gyrfa, dechreuais fywyd fel cyfreithiwr ond nid cyfrinach fawr oedd fy mod bob amser wedi dymuno gweithio ym maes y celfyddydau. Yn 2009, cymerais y cam hwnnw, gan weithio am chwe blynedd yng Nghanolfan y Barbican ac am bedair blynedd gyda Cherddorfa Aurora, ac fel ymddiriedolwr prosiect drymio cymdeithasol Drum Works. Mae wedi bod yn bopeth y gobeithiais y byddai – gyda’r “gwaith” yn cynnwys gwylio ymarfer ymhlith cerddorfa, neu wrando ar artistiaid o’r radd flaenaf yn tiwnio i fyny yng nghefn y llwyfan! Does dim byd gwell! Rwy’n credu’n angerddol mewn creu cyfleoedd mewn cerddoriaeth ac rwyf wrth fy modd yn cyfrannu at hynny gyda Sinfonia Cymru.

 • Catrin Slater

  Cadeirydd

  Fe’m ganwyd yng Nghaerdydd ac astudiais Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Rydw i wedi gweithio ym maes rheoli’r celfyddydau a chodi arian ers graddio, gan gynnwys yn Glyndebourne, Neuadd Wigmore a Gŵyl Baróc Aberhonddu. Rydw i’n Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Canolbarth Cymru, a gydsefydlais yn 2009 i gynyddu mynediad at gerddoriaeth fyw o ansawdd uchel i bobl ledled y canolbarth gwledig, yn enwedig trwy ddysgu a chyfranogi creadigol. Rydw i hefyd yn Ysgrifennydd Cwmni Gŵyl y Gelli.

 • Deborah Keyser

  Aelod o'r Bwrdd

  Fe’m ganwyd a’m magwyd yng Nghymru ac astudiais gerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd cyn gwneud astudiaethau ôl-raddedig yng Ngholeg Goldsmith, Llundain. Dechreuais fy ngyrfa yn y BBC, gan weithio i Radio 3 a BBC Music Magazine. Yna, gweithiais ym maes rheoli cerddorfa a chynhyrchu opera cyn symud yn ôl i Gymru, a dod yn Gyfarwyddwr Creu Cymru. Ar hyn o bryd, rydw i’n Gyfarwyddwr Tŷ Cerdd, sef y corff cenedlaethol sy’n gyfrifol am hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru. Rydw i’n aelod o Fwrdd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion (ISM), Anthem – Cronfa Gerdd Cymru a Gŵyl Llanandras.

 • Fflur Jones

  Aelod o'r Bwrdd

  Rydw i’n Bartner yn Darwin Gray ac yn bennaeth eu tîm Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol. Rydw i’n cynghori ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth ac mae gennyf arbenigedd a diddordeb penodol yn y gyfraith gwahaniaethu. Rydw i’n cyfrannu’n rheolaidd at raglenni radio a theledu, yn cynnal digwyddiadau hyfforddi, ac yn siarad mewn digwyddiadau a chynadleddau ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl yn y gweithle. Yn 2016, helpais sefydlu Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru a Gwobrau Adnoddau Dynol blynyddol Cymru i annog arfer gorau yn y sector cyflogaeth a dathlu cyflawniadau gweithwyr Adnoddau Dynol proffesiynol ledled Cymru.

 • Jo Marriott

  Aelod o'r Bwrdd

  Fi yw’r Rheolwr Marchnata ar gyfer cynulleidfaoedd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, lle rwy’n hyrwyddo tua 300 o ddigwyddiadau bob blwyddyn.
  Rwyf wedi gweithio ym maes marchnata’r celfyddydau ers dros ddegawd gan gynnwys rolau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC, ac fel ymgynghorydd marchnata i Sinfonia Cymru, Hijinx Theatre ac Ongl Design. Yn wreiddiol o Orllewin Cymru, fe wnes i astudio Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac rydw i dal wrth fy modd yn chwarae cerddoriaeth gyda ffrindiau pan alla i.

 • Simone Willis Tansley

  Aelod o'r Bwrdd

  Astudiais y feiolin yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gan raddio yn 2014. Rydw i’n dal i addysgu a chwarae rhywfaint, ond yn ddiweddar rydw i wedi canolbwyntio ar ymchwil, gan ymgymryd â PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Rydw i’n ymchwilio i straen yn y gweithle, ymdopi a llesiant cerddorion clasurol proffesiynol a myfyrwyr cerdd mewn ysgolion cerddoriaeth. Ochr yn ochr â hyn, rydw i’n Adolygwr Systematig ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ddatblygu’r sylfaen dystiolaeth i lywio polisïau ac arferion ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

 • Ali Vennart

  Aelod o'r Bwrdd

  Pe byddech chi wedi gofyn wrtha’i yn fy arddegau cynnar beth y byddwn i’n ei wneud fel oedolyn, does dim siawns y byddwn i hyd yn oed yn sôn am Gerddoriaeth Glasurol! Byddech chi’n lwcus i gael y gair ‘Cerddoriaeth’ hyd yn oed, er, roeddwn i’n gwrando ar holl fandiau fy niwrnod: SOAD, Papa Roach, Sum41, Nirvana, ac ati, wrth sglefrfyrddio, casáu ysgol, gemau cyfrifiadur, yr holl bethau mae’r arddegwyr yn ei wneud. Dechreuais chwarae Fiola pan oeddwn yn 9 oed, dechreuais fwynhau cerddoriaeth go iawn o tua 14 oed, a syrthiais yn llwyr mewn cariad ag ef erbyn fy mod yn 16 oed, ‘jyst’ mewn pryd i gael fy holl raddau at ei gilydd ar gyfer gwneud cais i’r brifysgol. Ein taith ni sy’n rhoi llais unigryw i ni i gyd yn y byd hwn, sy’n dod â mi i’r rhan orau am fod yn gerddor – mae’n daith sydd byth yn dod i ben, ac edrychaf ymlaen bob dydd at yr hyn a allai fod yn dod rownd y gornel nesaf. …

 • Wiard Sterk

  Aelod o'r Bwrdd

  Iseldirwr ydw i sydd wedi byw yng Nghymru ers dros 35 mlynedd. Roedd fy ngyrfa gynnar ym maes rheoli llwyfan a theatr, gan weithio i gwmnïau fel Made in Wales, Hijinx, Theatr Sherman a Theatr Hafren. Yn y 1990au cynnar, graddiais fel Hanesydd Celf o’r Brifysgol Agored a symudais ymlaen i reoli celf gyhoeddus, gan weithio yn CBAT: Asiantaeth y Celfyddydau ac Adfywio. Deuthum yn Gyfarwyddwr yr Asiantaeth yn 2003 ac yna’n Gyfarwyddwr Gweithredol ei holynydd, sef Safle. Dilynwyd hyn gan rai blynyddoedd yn gweithio fel ymgynghorydd celf ar fy liwt fy hun. Yn fwy diweddar, rydw i wedi ymuno â’r elusen fewnfudo Settled, gan gynghori dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn y Deyrnas Unedig ar eu statws mewnfudo ar ôl Brexit.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor