Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Newyddion

Neges oddi wrth Peter Bellingham, Chief Executive

Cyhoeddwyd Dydd Mercher 12 Ionawr 2022

Fel arfer, byddem yn disgwyl i neges blwyddyn newydd fod yn obeithiol a phositif, ond mae gen i ofn bod Sinfonia Cymru yn dechrau 2022 gyda newyddion siomedig.

Yng ngoleuni’r lledaeniad yr amrywiad Omicron o Covid, a’r cyfyngiadau newydd a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i geisio arafu’r lledaeniad, rydym wedi penderfynu gohirio ein perfformiadau mis Chwefror. Mae’r rhain yn cynnwys:

Dydd Mercher 2il o Chwefror –  Cyngerdd Awr Ginio, Casnewydd
Dydd Iau 3ydd o Chwefror – Lucienne Renaudin Vary, Casnewydd
Dydd Gwener 4ydd o Chwefror – Lucienne Renaudin Vary, Caerdydd
Dydd Sadwrn 5ed o Chwefror – Lucienne Renaudin Vary, Pontyberem
Dydd Sul 6ed o Chwefror – Lucienne Renaudin Vary, Yr Wyddgrug

Er y gallem fod wedi parhau â’r perfformiadau o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru, fe arweiniodd ein hasesiad o’r risgiau i’r casgliad mai gohirio oedd yr opsiwn gorau. Pe baem wedi parhau gyda’r prosiectau yma, fe allem fod wedi gorfod canslo yn hwyrach, er enghraifft, pe bai’r lledaeniad Covid ymhlith y cerddorion – byddem wedi mynd i lefelau o gostau a fyddai wedi ei wneud yn amhosibl aildrefnu’r perfformiadau ar gyfer dyddiad yn ddiweddarach.

Y newyddion da yw ein bod yn gweithio ar ddyddiadau newydd ar gyfer taith Trumpet Sensation gyda Lucienne Renaudin Vary. Rydym hefyd yn gobeithio aildrefnu’r gyngerdd awr ginio yng Nghasnewydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y rhain cyn gynted ag y cânt eu cadarnhau.

Newyddion da arall yw, yn ddiweddarach yn y mis, byddwn yn rhoi cyfle i chi fwynhau ein cerddoriaeth ar-lein, gyda darnau newydd a darnau sydd heb gael eu gweld o’r blaen. Mae’r fideos hyn yn cynnwys rhai o’r detholiadau gwych o’r rhaglen gerddorfa linynnol a grëwyd gan Simmy a Rakhi Singh yn ôl ym mis Medi diwethaf. Mae yna rywbeth at ddant pawb felly manteisiwch ar y cyfle i gymryd pum munud o’ch diwrnod i wrando, gan ymlacio a mwynhau. Bydd y fideos yn cael eu rhyddhau ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac ar ein gwefan o’r 17eg o Ionawr. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn, a chofiwch rannu nhw ar eich cyfyngau cymdeithasol er mwyn caniatáu i eraill fwynhau’r gerddoriaeth hefyd.

Yn olaf, rwyf yn cydnabod y sefyllfa anodd y bydd llawer o gerddorion ifanc yn ei wynebu ar hyn o bryd, a’u gwaith i gyd yn cael ei ganslo. O achos hynny, bydd Sinfonia Cymru yn dod â’n sesiynau datblygiad proffesiynol ar-lein yn ôl, cawsant eu gwerthfawrogi’n fawr gan y chwaraewyr yr adeg yma y llynedd. Drwy dalu ein cerddorion i fynychu’r rhain, gallwn wneud cyfraniad bach at eu hanghenion ariannol, yn ogystal â’u cadw’n brysur a chadw eu cymhelliant ar yr adeg anodd yma. Os gallwch wneud cyfraniad bach (neu rodd ychwanegol) tuag at hyn, byddai’n cael ei werthfawrogi’n fawr. Gallwch chi wneud hynny yma.

 Rwyf yn gobeithio na fydd hi’n rhy hir cyn i ni ddychwelyd yn ôl gyda’n perfformiadau byw eto.

Dymuniadau gorau i chi am y flwyddyn i ddod,

Peter Bellingham

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor